กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์จะรับฟังเรื่องราวร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีพบว่าข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีช่องทางดังนี้  
  ๑. ผ่านระบบออนไลน์ (คลิ๊กที่นี่)  
  ๒. พิมพ์แบบฟอร์ม (คลิ๊กที่นี่)แล้วกรอกข้อมูลตามรายละเอียดนี้แล้วส่งไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  
  โดยสามารถส่งได้โดย  
  ส่งด้วยตนเอง ที่ตู้ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ บริเวณหน้าลิฟท์ทางเข้ากรมการพัฒนาชุมชน หรือ  
  โทรสารหมายเลข ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๔-๕  
 

ส่งทางไปรษณีย์ที่
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารบี ชั้น ๕
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

 
  หมายเหตุ ๑. เพื่อแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน-แจ้งเบาะแสของท่านได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วขอความกรุณากรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน สถานที่ร้องเรียนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้ร้อง/ผู้แจ้ง เช่นที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เพื่อแจ้งผลการพิจารณา  
  ๒. การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ การใส่ร้ายผู้อื่น เป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา  
  ๓. ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ