แนวทาางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครข้าราชการในสังกัด
  เป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมฯ
สื่อส่งเสริมจริยธรรม(เพลงทำด้วยหัวใจ)
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม
  และผลการประกวดเรื่องสั้นส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมข้าราชการทางระบบ Online
ผลการประกวดเรียงความและคำขวัญส่งเสริมจริยธรรม
  ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ เฉลิมพระเกียรติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
คู่มือข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชน และคำอธิบาย
  การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
ชุดวิชาการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  (คู่มือชุดวิชา/สื่อประกอบการอบรม(PPT))
การจัดทำสื่อส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำมาตรฐานจริยธรรม
ผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รายละเอียด
กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำเพลง "ทำด้วยหัวใจ"
เพื่อเป็นสื่อในการรณรงค์ส่งเสริมให้ข้าราชการ
ในสังกัดมีคุณธรรม จริยธรรม รายละเอียด
กรมการพัฒนาชุมชน จัดประกวดเรื่องสั้น
ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ รายละเอียด
กรมการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่ข้าราชการ ระหว่างวันที่ 23-26
เมษายน 2555 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รายละเอียด
   
     
     
นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์
ประธานกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมการพัฒนาชุมชน

ประวัติ
     

นายมนตรี นาคสมบูรณ์

ดาวน์โหลด

 

 

 

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานฯ

เพลงทำด้วยหัวใจ กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ  
เพลงทำด้วยหัวใจ(ทำนอง) กรมการพัฒนาชุมชน  
คู่มือสร้างความโปร่งใสระดับหน่วยงาน ข้อมูลข่าวสารโปร่งใส(ไทยรัฐ ๑๐ม.ค. ๕๔ :ซี ๑๒)  
โปรแกรมภาพพักหน้าจอส่งเสริมจรรยา กรมการพัฒนาชุมชน เป็น ๑ ใน ๗ หน่วยงานที่มีผลการ
ข้าราชการ(Screen Saver) ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น
  สรุปการสัมมนาวิชาการภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมจริยธรรม กรมการพัฒนาชุมชน
 

แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓

กองการเจ้าหน้าที่
  สรุปการประชุมสัมมนาจริยธรรมข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย
  บทความ : คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน  
  บทความ : กลไกในการคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับเมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๓
 

 

 

 

 
Website counter  
   
   
   
   
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ติดต่อกลุ่มงานค้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๐๒, ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๙๕
กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารบี หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐